ÖZEL GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ

ÖZEL GALİLEO GALİLEİ İTALYAN LİSESİ KVKK AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması konusuna verdiğimiz önem doğrultusunda, her türlü kişisel veriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’una (“KVKK”)’ uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve mevzuata uygun şekilde aktarılmaktadır.


Bu Aydınlatma Metni; kişisel verileri toplanan, işlenen ve saklanan Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi Öğrencilerinin ve Velilerinin;

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, bilgilendirilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI


Kişisel Verileriniz; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun, Genel İlkeleri içeren 4. maddesi kapsamında, ‘’Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma, Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma, Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme, İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma, İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme’’ ilkelerine bağlı olarak işlenmektedir:

Bu verilerin amaca uygun işlenmesinde, Okulumuzun amaç ve misyonu doğrultusunda yasallık, adalet, eşitlik, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmek ve temel prensibimizi oluşturmaktadır.

  • Eğitim süreçlerimize bağlı olarak öğrencilerimizle ilgili işlenen kişisel verilere aşağıda yer verilmiştir.


Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenci Süreci: Ad/Soyad, TCKN, Anne/Baba Adı, Doğum Tarihi/Yeri, Cinsiyet, İkametgâh Adresi, Uyruk, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe Bilgisi, Öğrenim Durum Bilgisi, Mezuniyet Durum Bilgisi, Telefon Numarası, E-Posta Adresi)

Öğrenci Kesin Kayıt Süreci: Ad/Soyad, TCKN, Doğum Tarihi/Yeri, Cinsiyet, İkametgâh Adresi, Uyruk, Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe Bilgisi, Ortaokul Diploması Bilgileri, LGS Sonuç Belgesi Bilgileri, Öğrenim Durum Bilgisi, Mezuniyet Notu Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Fotoğraf, Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Sağlık bilgileri ve belgeleri

Öğrenci Kimlik Kartı Başvuru ve Basım Süreci: Ad/Soyad, TCKN, Şube Bilgileri, Öğrenci Numarası, Fotoğraf

Ödeme İşlemleri Süreci: Ad/Soyad, TCKN, Banka IBAN Numarası, banka hesap cüzdanı fotokopisi, Ödeme Miktarı, Makbuz

Bilgi Sistem Süreci: Ad/Soyad, TCKN, E-Posta adresi, Öğrenci Numarası, Kullanıcı Adı, Şifre, IP, Log Kayıtları Disiplin Süreci: Ad/Soyad, TCKN, Suç ve Ceza Bilgisi, İnceleme belgeleri, Karar Yazısı, Disiplin Cezasının

Başlangıç-Bitiş Tarihi Bilgileri

İlişik Kesme Süreci: Ad/Soyad, TCKN, İlişik Kesme Nedeni Bilgisi Görsel Kayıt süreci: CCTV/ Kamera kayıtları/.

Ücretsiz Okuma Hakkı Değerlendirme Süreci: Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci Başvuru Formu bilgileri,

Sportif Aktivite Bilgileri: Spor faaliyet bilgisi

Aktivite, Eğitim Katılımı, Gezi katılımı Fotoğraf ve Videoları.


Öğrencilerimize ait kişisel veriler; Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Öğretim Mevzuatı kapsamında eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi ve çeşitli yönetsel ve idari işlemlerin yapılması ana amacı doğrultusunda aşağıda yer verilen amaçlar için işlenmektedir.


Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve ilgili ikincil mevzuatlar uyarınca eğitim-öğretim faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi için öğrencilik statüsü ile ilgili süreçlerin planlanması ve icra edilmesi

Öğrencilerin kayıt işlemleri ve öğrenim süresi boyunca eğitim öğretim mevzuatı kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerinin yürütülmesi,

Kayıt yenileme faaliyetlerin düzenlenmesi ve duyurulması,

Okulumuzun ve faaliyetlerinin tanıtılması, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma faaliyetlerinin sürdürülmesi,

Okul bünyesindeki birim/bölümlerde öğrenim gören/mezun olan öğrencilerin hak ve yükümlülüklerinin korunması ve yerine getirilmesinin sağlanması,

Öğrencilerle ve velileri ile iletişim süreçlerinin yürütülmesi ve bilgilendirme/duyuru yapılabilmesi,

Öğrencilerin öğrenci otomasyon sistemine kaydının yapılması ve hesap bilgilerinin öğrencilere iletilmesi,

Öğrenci kimlik kartının üretilmesi, basılması ve teslim edilmesi, kimliğini kaybeden öğrencilerin yeni kimlik kartı taleplerinin alınması ve gerekli işlemlerin yapılması,

Öğrenci belgesi, geçici mezuniyet belgesi, diploma ilişik kesme belgesi düzenlenmesi ve teslim edilmesi, Sınav başarı durumlarının değerlendirilmesi ve süreçlerinin yürütülmesi,

Öğrenciler hakkında açılan/açılabilecek disiplin soruşturması süreçlerinin yönetilebilmesi ve talep edilmesi halinde öğrencilere disiplin durum belgesi verilmesi,

Rehberlik servisiyle yapılacak görüşmeler için rehberlik öğretmeninden randevu alınması,

Okulumuzun sosyal imkânlarından, etkinliklerinden, gezileri ile kültürel programlarından yararlandırılması amacıyla faaliyetlerin yürütülmesi, duyurulması ve gerekli iletişimin sağlanması,

Yerel, ulusal ve uluslararası yapılan bilimsel etkinlik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere öğrencilerin katılımının sağlanması,

Meslekler ve üniversite tanıtımına yönelik etkinliklere (Üniversite gezileri, seminer, toplantı, konferans vs.) katılım sağlanması,

Öğrencinin derse devam durumunun takip edilmesi,

Öğrencilerin talep ve şikâyetlerinin alınması ve değerlendirilmesi, Uzaktan veya çevrimiçi eğitim süreçlerinin yürütülmesi,

Öğrencilerin mezuniyet süreçlerinin yürütülmesi ve ilişik kesme işlemlerinin tamamlanması, Öğrenci temsilciliği başvurularının değerlendirilmesi ve süreçlerin yürütülmesi,

Veli-öğrenci-öğretmen işbirliğini güçlendirmek için sınıf veli toplantılarının düzenlenmesi,

Sunulan hizmetlerin; kalitesinin yükseltilmesi, sürekliliğinin sağlanabilmesi, etkin ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yapılan listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler ile istatistiki ve bilimsel bilgiler üretilmesi, ölçme değerlendirme yöntemlerinin, anketlerin düzenlenmesi,

İş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,

Fiziki mekân güvenliğinin temini için (kamera kayıtları, turnike/kartlı geçiş sistemleri) vasıtasıyla takip yapılması, Yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi, Mahkeme ve icra müdürlüğü kararlarının yahut sair kamu kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi.


  • Öğrenci Velilerine ait okulumuzda işlenen kişisel veriler aşağıda yer almaktadır.

Kimlik Bilgileri: Ad/Soyad, TCKN, Anne/Baba Adı, Doğum Tarihi/Yeri, Medeni Durum, Cinsiyet, Meslek ve Unvan bilgileri

İletişim Bilgileri: Ev ve İş Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Adres Bilgileri: İkamet ve İş Adresi bilgileri,


Bu bilgilerin işlenme amaçlarına aşağıda yer verilmiştir.

Hazırlık sınıf öğrencileri için öğrenci ve veli uyum programı çalışmaları yapılması,

Veli-öğrenci-öğretmen işbirliğini güçlendirmek için sınıf veli toplantılarının düzenlenmesi, Öğrenci başarılarının ve devam durumunun düzenli takip edilmesi,

Veli - Okul işbirliğinin ve iletişimin sağlanması, veliye çeşitli bilgilendirmelerin yapılması. Öğrenci velayetinin tespiti amacıyla gerektiğinde hukuki durum belgesi.

Okul yönetimi ve öğretmen görüşmelerinin sağlanması.

Finansal Bilgiler: Ad/Soyad, TCKN, Banka İban no. Banka Unvanı, Kredi kartı bilgileri; Öğrenci okul ücreti ödeme işlemlerinin takibi ve muhasebeleştirilmesi amacıyla işlenir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI


Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi kişisel verilerin işlenmesinde KVKK 5. Madde de yer alan açık rıza ve istisna hükümlerine, 6. Madde de yer alan özel nitelikli kişisel verilerle ilgili ve 8. ve 9. Maddeler de yer alan kişisel verilerin aktarılması düzenlemelerine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan kararlara uygun davranmaktadır.

İşlenen Kişisel veriler:

Öğrencilerin öğrenci kartlarının basılabilmesi için anlaşmalı olduğumuz basım evine, Ulaşım hizmetlerinin sağlanması amacıyla Okul Taşımacılık Servis Birimine,

Etkinlik, eğitim ve gezi faaliyetleri kapsamında eğitim, organizasyon, seyahat ve konaklama firmalarına, Mezuniyet kutlamaları organizasyon şirketine,

Eğitsel kulüp çalışmaları çerçevesinde ve bazı derslerin yıllık planları kapsamında öğrencilerin tiyatro, kısa film, belgesel, sanatsal sergi gibi proje çalışmalarına destek veren yetkili kuruluşlara,

Yurt dışı gezilerle ilgili hazırlıkların yapılması amacıyla öğrencilerin bilet, rezervasyon ve vize ve seyahat işlemlerini yürüten kuruluşlara,

Yurtdışı Eğitim kurumlarına ve İtalyan Konsolosluğuna, İşbirliği yapılan yurtdışı okullara, Okul faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında Okul Aile Birliğine,

Mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili birimlerine;

Öğrenci eğitim ve öğretim ücretlerinin ödenmesine ilişkin finansal işlemlerin yürütülmesi amacıyla bankalara,

KVK Kanunu Madde 5 ve 6’ da tanımlanan hukuki şartlar kapsamında ve diğer kanunlarda öngörülmesi halinde aktarılabilmektedir. KVKK Madde 9 Kapsamında Yurt dışı eğitim ve etkinlik organizasyonlarına iletilecek öğrenci bilgisinin aktarımı öğrenci velisinden açık rıza alınarak yapılabilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ


Kişisel verileriniz; web sitesi, internet, e-posta ve cep telefonu üzerinden iletilen belge ve bilgiler, kağıt veya dijital ortamda doldurulan formlar, dokümanlar, imzalanan sözleşmeler, dilekçe ve yazılı iletiler vasıtasıyla fiziksel ve dijital ortamlarda toplanmaktadır.

Hukuki Sebep


Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki sebep” ten kasıt, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğidir.

Öğrencilerimize ve öğrenci velilerine ait kişisel veriler, KVKK 5. maddede yer alan ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere, özel nitelikli veriler KVKK 6.maddede yer alan Açık Rıza alınması hükmüne dayalı olarak işlenmektedir.


Kişisel verileriniz¸ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. maddede yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Şartlarını açıklayan maddelerden;

Madde. 5/2-a : ‘Kanunlarda öngörülmesi’,

Madde. 5/2-c : “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,

Madde. 5/2-e: “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Madde. 5/2-f “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması;

hukuki sebeplerine uygun olarak toplanmakta ve işlenmektedir.


Öğrencinin özel nitelikli sağlık verilerinin işlenmesinde ve yurtdışına veri aktarımı gereken işlemlerde, öğrenci velisinden açık rıza alınmak suretiyle veri toplanmakta olup, kişisel verileriniz yasal süreler kadar ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında idari ve teknik tedbirler alınarak saklanmaktadır

HAKLARINIZ


Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını öğrencilerine ve öğrenci velilerine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda veri sahiplerine yol göstermektedir.

İlgili kişi hakları KVKK 11. Maddede düzenlenmiştir.

KVKK’nun 11. Maddesi kapsamında veri sorumlularına başvurarak;


  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  5. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini, talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK 13. Madde kapsamında Başvuru hakkınızı kullanmak istemeniz halinde;

Başvurunuzu, Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak Turnacıbaşı Caddesi No:20 Beyoğlu – İstanbul adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya tarafınızdan tarafından okulumuza daha önce bildirilen ve okul sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postanız kanalıyla info@galileilisesi.k12.tr adresine iletebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır


VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

Ünvanı : Özel Galileo Galilei İtalyan Lisesi

Telefon : 0(212) 244 4225 - 0(212) 245 7849

Adres : Turnacıbaşı Caddesi No:20 Beyoğlu – İstanbul

E-Posta : info@galileilisesi.k12.tr